❤ მოგესალმებით ❤

ჩვენ მოხარულნივართ რომ არიჩიეთ ჩვენი საიტი ვიმედოვებთ რომ სასიამოვნო დროს გაატარებთ ჩვენთან ერთათ თქვენ აქ თქვენი მეგობრები გელოდებიან
საიტი საშვალებას გაძლევთ აზრიანად და შემოქმედებიანად გატაროთ თქვენი თავისუფალი დრო, შეიძინოთ უამრავი ახალი მეგობარი...
საიტზეა ლაივ ჩატი, სააუბრო, განცხადებები, მასმედია, ჩანაწერები ფოტო შეჯიბრი, გამოკითხვები და თამაშები...
საიტს ყავს გამოცდილი და სამართლიანი ადმინისტრაცია, მაგრამ ამაუდროულად მკაცრი, ასე რომ დაიცავით წესები...
waikitxet yuradgebit
1) Akrdzalulia ertze meti metsaxelis registrireba.
2) ucenzuro sityvebis gamoyeneba postebshi da metsaxelshi, momxmareblebis sheurawyofa, shantaji, muqara, komfliqturi situaciis sheqmna, rasobrivi diskriminacia.
3) Ertidaigive shinaarsis postebis mravlobiti dagzavna.
4) Sxva internet resursis (saitis) reklamireba nebismieri saxit.
5) administraciis sheurawyofa da daumorchilebloba.
6) Momxmareblis dasabnevad msgavsi metsaxelis registracia: Admin, moder, administracia da sxva.
7) Momxmareblis an nebismieri adamianis suratebit, videoebit, sakontaqto iformaciit, saxelita da gvarit manipulireba, cudi miznebistvis gamoyeneba.
8) Nebismieri am wesebis damrgvevi daisjeba blokirebit an metsaxelis washlit.
9) Saitis administracia uflebas itovebs nebismier dros sachiroebisamebr shecvalos, amoshalos an daamatos saitis wesebi saitis saketildgeot.
10) Gafrtxilebt, rom nebismieri saitis momxmareblis ip-i da browser-i inaxeba chvens bazashi. Tu daargvevt saqartvelos kanonmdeblobas, chven am monacemebs gadavcemt shesabamis organoebs. Am mxriv saitis administracias pasuxismgeblobas ixsnis.
სხვა საიტის ადმინებმა და რეკლამისტებმა.! [ wakitxva ]